Rapport från årsmötet.

2011-02-01

Föreningens ordinarie årsmöte avhölls lördagen 29 januari under ledning av Ove Lindström och med Rune Andersson som sekreterare.


Alexander Sixtensson fick mottaga stipendie ur Björn Hjalmarssons Minnesfond. Utdelare var Björns son, Peter Hjalmarsson.


Bjön Hjalmarssons Minnesfond.
Efter punkterna om mötets behöriga utlysande och godkännande av dagordningen var det dags för den årliga utdelningen av stipendiet ur Björn Hjalmarssons Minnesfond. Mottagaren av detta stipendium utses av styrelsen efter förslag från ungdomssektionen och i år blev det  Alexander Sixtensson som erhöll utmärkelsen. I ungdomssektionens motivering heter det bl.a. att " Alexander är en mycket ambitiös kille som alltid ställer upp för laget både på och utanför plan" samt att "han har ett bra uppträdande mot ledare, domare och med- och motspelare".  Vidare att han "bidrar med gedigna insatser i Fotbollsskolan, på arbetsdagar och på mässor".

Årsberättelser och ekonomi.

Nästa punkt på dagordningen var genomgång av sektionernas och styrelsens årsberättelser vilka godkändes av mötet.  Därefter följde redovisning av resultat- och balansräkning, revisorernas berättelse varpå mötet beviljade ansvarsfrihet för sektionsstyrelserna och huvudstyrelsen.

Val av ordförande och ledamöter.

Till föreningens ordförande omvaldes Jan-Eric Ericson och till styrelseledamöter för två år utsågs Thomas Johansson och Rune Andersson. Till att ersätta Mikael Forsgren, som avböjt att medverka i styrelsen, valdes Patrik Höglund. Som styrelsesuppleanter utsågs Ellinor Jonasson och Pjer Dahlin.

Till revisorer omvaldes Peter Bengtsson och Ove Lindström med Mattias Malm som ersättare.
Ny valberedning blev Helen Johansson, Tore Karlsson, Peter Bengtsson och Rune Andersson.

Sektionernas val av styrelser godkändes. Fotbollsektionens styrelse består av ordförande Mattias Malm samt Ann-Louise de Wall och Patrik Höglund. Ungdomssektionens styrelse är ordförande Eva Jarl samt Tommy Berntsson, Tommy Jarnestål, Magnus Carlsson och Pär Andrén.
Damsektionen är vilande.

Därefter godkändes sektionernas och huvustyrelsens verksamhetsplaner för 2011 samt huvudstyrelsens budgetförslag.

Medlemsavgifterna för 2011 fastställdes med en höjning av ca. 100:- i genomsnitt.

På förslag av Jan-Eric Ericson utsågs till hedersmedlemmar Uno Andersson, Tore Bengtsson och Rune Andersson

Diskussion om konstgrös
.
Därefter var det dags för övriga frågor. En höjning av avgiften för fotbollsskolan diskuterades men mötet beslöt att avgiften ska vara oförändrad. Frågan om konstgräsplan togs upp och det framkom att det var bred enighet om att man bör undersöka om det är möjligt att inom en överskådlig framtid kunna anlägga en sådan. Föreningen har i sin ägo ca. 60.000 m2 mark och förslag framfördes om att man skulle kunna erbjuda kommunen att disponera en del av denna för konstgräsplan. Mötet ansåg att en kommitté bör utses för att utreda hela frågan.

Dagordningen var därmed genomförd och ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet. 

Rune A.Ove Lindström var för sjunde året i följd ordförande för årsmötet och avtackas här av Jan-Eric Ericson.